Regulamin

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący od 19.03.2021 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący do 18.03.2021 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący do 31.01.2019 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący do 8.02.2022 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący do 27.04.2022 r.

Regulamin Programu Karta Lewiatan obowiązujący od 27 kwietnia 2022 r.

Definicje używanych pojęć

 1. Akcja promocyjna – określone w czasie działanie marketingowe, polegające na przydzielaniu w Programie Punktów promocyjnych za zakup oznaczonych produktów; wykaz promowanych w ten sposób artykułów będzie każdorazowo ogłaszany przez Organizatora na stronie www Programu; zasady Akcji określa odrębnie ogłoszony regulamin.
 2. Akcja konkursowa – dodatkowe działanie marketingowe, wprowadzone przez Organizatora, której zasady określa odrębnie ogłoszony regulamin.
 3. Beneficjent – oznacza Uczestnika do którego Konta, Przekazujący przypisał Kartę zgodnie
  z procedurą wskazaną w §7 Regulaminu.
 4. Formularz rejestracyjny – dokument zawierający dane Uczestnika oraz jego zgłoszenie do Programu dostępny na stronie internetowej www.karta.lewiatan.pl, którego poprawne wypełnienie on-line warunkuje aktywowanie Karty.
 5. Jednostka handlowa – obiekt handlowy lub usługowy, oferujący produkty lub usługi
  w obrębie Programu.
 6. Karta programu lojalnościowego (Karta) – plastikowa lub elektroniczna karta Uczestnika Programu, oznaczona unikalnym Numerem Karty, niebędąca kartą płatniczą. Do jednego Konta Uczestnika może być przypisana więcej niż jedna Karta
 7. Katalog nagród – zbiór nagród – w postaci rzeczy, usług, materialnych lub cyfrowych znaków legitymacyjnych (bony i e-bony) – udostępniony przez Organizatora, z którego Uczestnik wybiera Nagrodę.
 8. Konto uczestnika – umieszczone w systemie, dostępne na stronie Programu konto indywidualne, na którym zapisywane są transakcje, co skutkuje naliczaniem lub odliczaniem punktów, zbieranych przez Uczestnika w obrębie Programu, poprzez które Uczestnik ma dostęp do swoich danych.
 9. Nagroda – rzecz, usługa, materialny lub cyfrowy znak legitymacyjny (bon lub e-bon), otrzymywana w zamian za zebraną w trakcie Programu odpowiednią ilość punktów, lub za punkty w połączeniu z dopłatą pieniężną.
 10. Niezarejestrowany użytkownik karty – osoba, która pobrała Kartę, ale nie dokonała rejestracji oraz nie utworzyła konta Uczestnika w systemie Programu.
 11. Numer karty – unikalny numer karty nadrukowany na odwrocie Karty. Numer Karty zakodowany jest także na pasku magnetycznym Karty.
 12. Organizator – podmiot prowadzący Program lojalnościowy, Administrator Danych Osobowych
 13. Partner – podmiot gospodarczy lub instytucjonalny, współdziałający z Organizatorem
  w zakresie prowadzenia Programu, na podstawie zawartej z nim umowy, wpisany na listę Partnerów programu, która znajduje się w Serwisie.
 14. Program – program lojalnościowy o nazwie „Karta Lewiatan”, udostępniony klientom przez Organizatora.
 15. Przekazujący – oznacza Uczestnika, który za pomocą Konta przypisał swoją Kartę do Konta Beneficjenta.
 16. Punkty – jednostki rozliczeniowe przyznawane Uczestnikom, według zasad określonych przez Organizatora, zapisywane na Koncie Uczestnika.
 17. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 18. Serwis – internetowa strona Programu, dostępna pod adresem www.karta.lewiatan.pl
 19. Transakcja – poświadczone (dowodem zakupu) nabycie produktów lub usług.
 20. Zarejestrowany użytkownik karty, czyli Uczestnik programu – pełnoletnia osoba fizyczna, biorąca udział w Programie, która zarejestrowała się oraz utworzyła konto Uczestnika
  w Serwisie.
 21. Zasób konta – ilość zebranych przez Uczestnika Programu punktów.

§ 1. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu oraz warunki uczestnictwa

w Programie, w tym formuły przydzielania Uczestnikom programu Punktów i reguły nagradzania.

 1. Regulamin przechowywany jest w każdej uczestniczącej w Programie Jednostce handlowej i dostępny jest na życzenie Uczestnika, a także znajduje się w Serwisie www.karta.lewiatan.pl.
 2. Organizatorem programu jest Lewiatan Holding S.A., ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek, NIP: 6181020505.
 3. Program prowadzony jest w Jednostkach handlowych Partnerów programu, objętych Programem i opatrzonych logotypem Programu.
 4. Spis Partnerów Programu znajduje się w Serwisie www.karta.lewiatan.pl.
 5. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z zapisów niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 6. Wobec kwestii nieujętych w Regulaminie zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 7. Oprócz niniejszego Regulaminu Organizator może przedstawiać Uczestnikom uregulowania dotyczące Akcji promocyjnych lub konkursowych, w których Uczestnicy biorą udział na zasadzie dobrowolności.
 8. Używanie Karty przez Uczestnika w żadnej mierze nie rzutuje na uprawnienia Uczestnika, płynące z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności nie narusza, ani nie ogranicza tych uprawnień.

§ 2. Informacje o Uczestniku

 1. Wszystkie dane, związane z Uczestnikiem oraz informacje przez niego udostępnione, traktowane będą przez Organizatora w sposób zgodny z regułami znajdującymi się w niniejszym Regulaminie oraz obowiązującymi ogólnie przepisami prawa.
 2. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po wydaniu Karty programu lojalnościowego oraz po  wyrażeniu woli uczestnictwa w Programie, po zapoznaniu się z Regulaminem, klauzulami informacyjnymi oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, co potwierdzone zostanie zaznaczeniem właściwego pola w formularzu cyfrowym.

 

§ 3. Warunki przystąpienia do Programu; rejestracja w systemie

 1. Karta udostępniana jest klientom w Jednostkach handlowych, uczestniczących
  w Programie, po  podaniu numeru własnego telefonu komórkowego, zarejestrowanego w Polsce, lub też pobranie Karty nastąpi w Jednostce handlowej, bez wstępnej rejestracji (czyli podania własnego numeru telefonu komórkowego), a całość rejestracji odbędzie się w Serwisie (w obu przypadkach formularz, w formie cyfrowej, wypełniany jest przez klienta online, poprzez Serwis),
 2. Formularz rejestracyjny dostępny jest w Serwisie -  po wcześniejszej, wstępnej rejestracji Karty lub też pobraniu Karty bez wstępnej rejestracji  w wybranych Jednostkach handlowych Partnerów programu.
 3. Użytkownik karty staje się Uczestnikiem programu dopiero po dokonaniu pełnej rejestracji oraz utworzeniu konta Uczestnika w systemie Programu – poprzez Formularz rejestracyjny Brak pełnej rejestracji opisanej w zdaniu poprzednim  skutkuje brakiem możliwości korzystania z Nagród przewidzianych w Programie.
 4. Osoba pobierająca Kartę zobowiązana jest do podania w Formularzu własnych, aktualnych i prawdziwych danych personalnych, tj. imienia, numeru telefonu komórkowego,  adresu e-mail.

Podanie przez osobę dokonującą rejestracji danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail wraz z wyrażeniem wszystkich  zgód na przetwarzanie tych danych osobowych dla celów marketingowo – promocyjnych ( nie dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania o akcjach dotyczących napoi alkoholowych)  uprawnia tę osobę do otrzymania 100 punktów powitalnych.

Aby otrzymać punkty powitalne, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania rejestracji Karty w ciągu 30 dni od daty pierwszej transakcji na Karcie lub pre-rejestracji Karty.

 1. Rejestracja online dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza cyfrowego, mieszczącego się w Serwisie. W celu zainicjowania rejestracji należy wprowadzić numer otrzymanej Karty oraz numer własnego telefonu komórkowego (w przypadku wstępnej rejestracji w jednostce handlowej należy podać numer podany podczas pre-rejestracji)
  i dalej postępować zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie.
 2. Wypełniając i przekazując/przesyłając Formularz rejestracyjny, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem programu i akceptuje jego zapisy.
 3. Organizator nie jest zobligowany do powiadamiania Uczestnika o niewłaściwie wypełnionym Formularzu. Jeśli jednak Formularz danego Uczestnika nie został wypełniony kompletnie lub wprowadzone dane są nieczytelne, Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem, w celu powiadomienia go o konieczności poprawienia danych.
 4. Uczestnik powinien dbać o aktualizację własnych danych w systemie Programu, każdorazowo, gdy dojdzie do zmiany takich danych.
 5. Uczestnikowi, który dokonał rejestracji, wypełniając Formularz rejestracyjny w Serwisie, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny i  bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zgodnie z zapisami ustawy
  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. u. 2014 r. poz. 827). Uczestnik może odstąpić od umowy, składając  Organizatorowi w terminie 14 dni od zawarcia umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 lub elektronicznie w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres: karta@lewiatan.pl. W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną, za datę złożenia oświadczenia o odstąpieniu uznaje się datę wprowadzenia oświadczenia o odstąpieniu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Organizator mógł się zapoznać z jego treścią.  Po złożeniu oświadczenia, figurujące na Koncie uczestnika Punkty ulegną dezaktywacji, a Konto uczestnika zostanie usunięte.

 

§ 4. Informacje o Karcie i sposobach korzystania z Karty.

 1. Karta jest własnością Organizatora, może być ona używana jedynie w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin lub ogłaszane odrębnie przez Organizatora regulaminy okresowych akcji promocyjnych lub konkursowych.
 2. Karta jest aktywna od momentu jej wydania Uczestnikowi.
 3. Karta służy do potwierdzania dokonania zakupu przez Uczestnika w Jednostce handlowej, chyba że regulamin danej Akcji promocyjnej lub konkursowej wskaże inne podmioty, w których Karta może zostać użyta.
 4. Karta nie jest instrumentem płatniczym.
 5. Karty nie należy udostępniać osobom trzecim. Przepisanie punktów Beneficjentowi Karty o którym mowa w § 7 nie jest uważane za udostępnienie Karty osobie trzeciej.
  W przypadku posiadania przez Uczestnika więcej niż jednej Karty zastosowanie mają postanowienia § 7 pkt 9 Regulaminu.
 6. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian wyglądu i zawartości Karty.
 7. Karta nosząca symptomy dokonanej zmiany może nie zostać zaakceptowana przez Partnera lub Organizatora.
 8. W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży Karty, Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora, pisząc na adres e-mail: karta@lewiatan.pl lub kontaktując się poprzez formularz zamieszczony w Serwisie. Po dokonaniu takiego zgłoszenia Karta Uczestnika zostanie zablokowana.

 

§ 5. Konto Uczestnika i zapisywanie Transakcji

 1. Każdy Uczestnik posiada dostęp do Konta uczestnika, po zalogowaniu w Serwisie. Za jego pośrednictwem Uczestnik ma dostęp do historii Konta oraz swoich danych osobowych.Uczestnik ma możliwość, po wcześniejszym zalogowaniu się w Serwisie, dokonania korekty swoich danych osobowych, a także cofnięcia udzielonych zgód na przetwarzanie swoich danych.
 2. Warunkiem naliczenia Punktów jest okazanie Karty kasjerowi oraz, w zależności od możliwości technicznych jednostki handlowej, odczytanie Numeru karty lub podanie numeru telefonu i właściwa rejestracja Transakcji w systemie. Punkty są naliczane wyłącznie za zakupy własne.
 3. Rejestracja Transakcji jest możliwa wyłącznie w momencie jej przeprowadzania, o ile regulamin danej Akcji promocyjnej lub konkursowej nie stanowi inaczej.
 4. Naliczone Uczestnikowi Punkty zapisywane są na indywidualnym Koncie uczestnika, znajdującym się w cyfrowej bazie Programu, zarządzanej przez Organizatora.
 5. Aktualizacja zasobu punktowego Kont uczestników Programu dokonywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.
 6. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą Transakcję.
 7. Gdy dojdzie do zwrotu towaru, za który uprzednio zostały naliczone Punkty w Programie, Partnerzy i Organizator programu zastrzegają sobie prawo do skorygowania Punktów, przyznanych za tę transakcję, zgodnie z proporcją dokonanego zwrotu (część lub całość transakcji).
 8. Jeżeli Punkty zostaną naliczone w wyniku nadużycia (złamanie Regulaminu lub obowiązującego prawa), Partnerzy i Organizator programu zastrzegają sobie prawo do anulowania tych Punktów.

 

§ 6. Przyznawanie Punktów w Programie

 1. Użytkownik Karty zbiera Punkty, poprzez zakup towarów lub usług w Jednostkach handlowych, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (w tym piwa), biletów, doładowań oraz opłaty rachunków, preparatów do początkowego żywienia niemowląt (w tym mleka początkowego), wyrobów leczniczych (leki), zakładów gier liczbowych, losów loterii pieniężnych, zakupy kart/doładowań telefonicznych typu pre-paid, zakup paliwa. Punkty nie są naliczane również przy kaucji za butelki. Pełen wykaz produktów za zakup których - ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa - nie są naliczane Punkty znajduje się na stronie https://karta.lewiatan.pl/najczestsze-pytania/
 2. Wartość Transakcji zostaje przeliczona na Punkty w taki sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości każdej Transakcji Uczestnik uzyskuje 1 punkt, przy czym naliczanie punktów rozpoczyna się dopiero po przekroczeniu kwoty 10 zł na paragonie. Ten rodzaj Punktów nazywa się Punktami bazowymi.
 3. W obrębie Akcji promocyjnych Uczestnikom będą przydzielane dodatkowe Punkty promocyjne przez Organizatora, na zasadach określonych w każdorazowo ogłoszonym, odrębnym regulaminie promocji.
 4. W obrębie Akcji konkursowych Uczestnikom mogą być przydzielone Punkty konkursowe lub Nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie, podanych do wiadomości Uczestników. Każda Akcja konkursowa będzie posiadała własny regulamin.
 5. Uczestnictwo w każdej dodatkowej akcji marketingowej, regulowanej odrębnymi zasadami, odbywa się na zasadach całkowitej dobrowolności.
 6. Punkty gromadzone na Koncie uczestnika nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej, z wyjątkiem przekazania Punktów Beneficjentowi Kary w trybie określonym Regulaminem7. Uczestnik może sprawdzić Zasób konta, poprzez infrastrukturę techniczną Jednostki handlowej lub poprzez Konto uczestnika.
 7. Każdego roku, w dniu 31 stycznia stracą ważność punkty, znajdujące się na Kontach uczestników, a które zapisano na nich przed dniem 1 stycznia roku poprzedniego.

 

§7 Przekazywanie punktów

 1. Przekazujący uprawniony jest do przekazania Beneficjentowi Punktów poprzez przypisanie Beneficjentowi Karty.
 2. Przekazujący w celu przypisania Beneficjentowi Karty, zobowiązany jest wpisać na swoim Koncie Uczestnika numer Karty Lojalnościowej Beneficjenta oraz numer telefonu Beneficjenta (tj. numer telefonu przypisany do Karty Lojalnościowej Beneficjenta), któremu mają zostać przekazywane Punkty otrzymane przez Przekazującego za zakupy przy jednoczesnym użyciu Karty.
 3. Przekazaniu podlegają wszystkie Punkty, które zostały zgromadzone przez Przekazującego po momencie dokonania przypisania Karty zgodnie z ust.2 powyżej. Nie jest możliwe przekazanie tylko części Punktów lub też jednoczesne przypisanie Karty kilku Beneficjentom.
 4. W czasie trwania Akcji, Przekazujący uprawniony jest do rezygnacji z przypisania Beneficjentowi Karty. Rezygnacji można dokonać po zalogowaniu się do Konta Uczestnika. Rezygnacja z przypisania Karty nie powoduje utraty przez Beneficjenta Punktów zapisanych na Karcie Beneficjenta do momentu rezygnacji.
 5. Beneficjent zostanie powiadomiony za pośrednictwem informacji umieszczonej na Koncie, o fakcie przypisania mu Karty Przekazującego, a w przypadku rezygnacji także
  o fakcie rezygnacji z takiego przypisania.
 6. Po przypisaniu Karty, Punkty za zakupy przy jednoczesnym użyciu Karty zostaną zapisane na Karcie Beneficjenta.
 7. Beneficjent nie jest uprawniony do dalszego przekazania Punktów.
 8. W przypadku, gdy Przekazujący posiada kilka Kart przypisanych do swojego Konta może dokonać przekazania punktów w ramach posiadanych przez siebie Kart.
 9. W przypadku, gdy Przekazujący posiada więcej niż jedną Kartę przypisaną do swojego Konta może udostępnić swoje Karty osobom trzecim, które nie muszą być uczestnikami Programu, w celu zbierania punktów na rzecz Przekazującego.

§ 8. Zasady wymiany Punktów na Nagrody i rodzaje Nagród

 1. Zebrane Punkty podlegają zamianie na Nagrody, spośród dostępnego zbioru, umieszczonego w Katalogu nagród. Aktualny Katalog nagród znajduje się w Serwisie.
 2. Punkty zamieniane są na Nagrody zgodnie z chronologią ich naliczania w Programie, czyli zamianie podlega właściwa liczba Punktów zgromadzonych najwcześniej.
 3. Nagroda może mieć formę materialnego lub cyfrowego znaku legitymacyjnego (np.
  w postaci bonu lub e-bonu), ale też rzeczy lub usługi.
 4. Nagrody przekazywane są Uczestnikom przez Partnerów, w ich własnym imieniu.
 5. Bon lub E-bon posiada swój nominał, uprawnia on do przeprowadzania zakupów bezgotówkowych, spośród produktów oferowanych w momencie realizacji Bonu lub E-bonu w danej Jednostce handlowej Partnera. Bony nie podlegają zamianie na pieniądze, oraz w razie ich niepełnej realizacji nie jest z nich wydawana reszta.
 6. Bon lub E-bon ważny jest wyłącznie w Jednostkach handlowych, uczestniczących
  w Programie.
 7. Uczestnik jest zobligowany do zrealizowania Bonu lub E-bonu w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia wydania Bonu lub E-bonu. Po tym terminie Bon lub E-bon traci ważność, a Uczestnik traci prawo zrealizowania Bonu lub E-bonu, jednocześnie punkty odpowiadające wartości Bonu lub E-bonu nie będą zwrócone na Konto uczestnika.
 8. Nagrody w Programie wydawane są w ramach tzw. sprzedaży premiowej. Nagroda może jednak stanowić przychód i podlegać opodatkowaniu.  Nagrody są realizowane zgodnie ze zwolnieniem podatkowym, wynikającym z zapisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym sprzedaży premiowej.
 9. W celu zamiany Punktów na Nagrodę, Uczestnik, po zebraniu odpowiedniej ilości Punktów, dokona, w uczestniczącej w Programie Jednostce handlowej, złożenia dyspozycji wydania Nagrody lub dokona złożenia tej dyspozycji poprzez Serwis, jeśli Organizator udostępni taką możliwość.
 10. Jeśli wybraną Nagrodą będzie Bon, wówczas zostanie wydany on przy kasie z terminala lub - w przypadku nieużywania przez Jednostkę handlową terminali  - przekazany zostanie przez Partnera lub Organizatora do wybranej przez Uczestnika Jednostki handlowej, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty złożenia przez Uczestnika zamówienia na taki Bon.
 11. Przed wydaniem Nagrody Uczestnikowi może zostać przeprowadzona weryfikacja Zasobu Konta uczestnika, w celu upewnienia się, czy na Koncie znajduje się odpowiednia ilość Punktów.
 12. Nagroda zostanie udostępniona Uczestnikowi po okazaniu Karty oraz podaniu dnia urodzenia Uczestnika (weryfikacja tej danej dokonana będzie automatycznie, za pomocą infrastruktury kasowej, w celu ochrony zgromadzonych zasobów Uczestnika) lub po okazaniu Karty, podaniu dnia urodzenia Uczestnika oraz innego dokumentu ze zdjęciem, również wyłącznie w celu zabezpieczenia środków zgromadzonych przez Uczestnika przed nieuprawnionym pobraniem. Okazanie dokumentu publicznego ze zdjęciem  nie jest obowiązkowe, jednakże – o ile nie zajdą  inne wskazane wyżej okoliczności umożliwiające identyfikację Klienta – konieczne do przekazania nagrody. Dokument ten nie może być kopiowany, ani w inny   sposób utrwalany przez Organizatora Partnera Programu i osoby którym jest on okazywany w celu wydania Nagrody.
 13. Po odebraniu Nagrody Konto uczestnika zostanie pomniejszone o ilość Punktów, odpowiadającą wartości punktowej danej Nagrody.

 

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności w naliczaniu Punktów lub wydawaniu Nagród, Uczestnik ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w Jednostce handlowej, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, na adres Organizatora, lub za pomocą formularza w Serwisie.
 2. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, lecz nie później, niż w terminie do 14 dni, od daty jej otrzymania.
 3. W sytuacji, gdy konieczne będzie uzupełnienie reklamacji, Organizator poinformuje
  o tym składającego reklamację Uczestnika, czyniąc to w okresie nie dłuższym, niż 14 dni od daty złożenia reklamacji. Wtedy termin określony w pkt. 2. niniejszego  paragrafu liczony jest od daty wpłynięcia poprawionej reklamacji.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika, zgłaszającego reklamację, wyłącznie w związku z zainicjowaną przez niego procedurą reklamacyjną.
 5. Organizator informuje, że Uczestnik może korzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji, posługując się wskazówkami, dostępnymi na stronie www.uokik.gov.pl, podstrona „KONSUMENCI – Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”, lub też w innych serwisach internetowych, administrowanych przez odpowiednie organy, zajmujące się kwestiami ochrony konsumentów.

 

§ 10. Ustanie uczestnictwa

 1. Program prowadzony jest bezterminowo.
 2. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program z istotnych powodów w każdym czasie. O zamierzonym zawieszeniu lub zakończeniu Programu, a także powodach jego zakończenia, Organizator poinformuje Uczestników z miesięcznym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie oraz w Jednostkach handlowych.
 3. W przypadku zakończenia Programu Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem uzyskali prawo do otrzymania Nagrody, powinni przeprowadzić procedurę zamówienia Nagrody, zgodnie z § 7., lub odbioru Nagrody dodatkowej, w terminie do 14 dni, licząc od dnia zakończenia Programu.
 4. Organizator, kierując się istotnymi powodami, może zawiesić lub usunąć Uczestnika
  z Programu. Za istotne powody uznaje się: naruszenie zasad Regulaminu oraz warunków uczestnictwa w Programie. Decyzja taka musi zostać Uczestnikowi przekazana pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną), gdzie wskazana będzie przyczyna zawieszenia lub usunięcia. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji w okresie 14 dni od daty jej otrzymania, wysyłając pisemne uzasadnienie swojego stanowiska na adres Organizatora. Organizator odniesie się do treści odwołania, w terminie do 14 dni, od daty jej otrzymania.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien wyrazić taką deklarację na piśmie, kierując ją – pocztą tradycyjną (list polecony) lub e-mailem – na adres Organizatora: Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek, karta@lewiatan.pl. A jeśli nabył prawo do otrzymania Nagrody, dokonać zamówienia i odbioru Nagrody, czyniąc to przed złożeniem rezygnacji z Programu. Po złożeniu rezygnacji, figurujące na Koncie uczestnika Punkty ulegną dezaktywacji, a Konto uczestnika zostanie usunięte.

 

§ 11. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Lewiatan Holding S.A. z siedzibą we Włocławku (87-800) przy ul. Kilińskiego 10.
 2. Z Lewiatan Holding S.A. można się skontaktować poprzez adres e-mail: zgloszeniaRODO@lewiatan.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.lewiatan.pl, telefonicznie pod numerem: 54 412 78 32 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail Iod_lh@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem (061) 3332270 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Dane osobowe podane przez Uczestnika mogą być będą przetwarzane również przez Partnera Programu (aktualna lista Partnerów dostępna w Serwisie https://karta.lewiatan.pl/sklepy), który wydał Uczestnikowi Kartę, Spółki Regionalne Lewiatan, dostawców usług IT oraz agencje marketingowe.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania umowy o świadczenie usług w zakresie Programu Karta Lewiatan, w tym rozpatrywania reklamacji oraz komunikacji Administratora z uczestnikami programu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy,
  2. komunikacji marketingowej pocztą elektroniczną i sms oraz prowadzenia analiz statystycznych, marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Lewiatan Holding polegający na kierowaniu do Uczestnika treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora,
  3. przedstawienia spersonalizowanej oferty – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda,
  4. wewnętrznych celów administracyjnych Lewiatan Holding S.A. – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  5. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Lewiatan Holding S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w programie Karta Lewiatan. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do czasu wycofania zgody, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie,
  w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Ponieważ dane Uczestnika przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody – Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Lewiatan Holding S.A. tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do programu lojalnościowego – z wyłączeniem danych oznaczonych jako fakultatywne.

 

§ 12. Regulacje końcowe

 1. Umieszczone w Regulaminie zapisy mogą zostać, z powodu wystąpienia istotnych przyczyn, zmienione przez Organizatora w trakcie trwania Programu. Za istotne przyczyny uznaje się w szczególności wystąpienie nadużyć, wynikających z konstrukcji Programu, zmianę cech Karty, zmianę zastosowanych rozwiązań technicznych, a także zmianę przepisów prawa. O zamierzonej zmianie reguł Programu Organizator poinformuje Uczestników z czternastodniowym wyprzedzeniem, zamieszczając odpowiedni komunikat w Serwisie oraz w Jednostkach handlowych Partnerów. Zmianę uznaje się za zaakceptowaną, jeśli w ciągu 30 dni od ukazania się ogłoszenia, Uczestnik nie wypowie swojego uczestnictwa w Programie. Wprowadzone zmiany nie pozbawią Uczestników jakichkolwiek praw nabytych w Programie.
 2.  Organizator może dodatkowo poinformować Uczestników o dokonanych zmianach w Regulaminie, czyniąc to pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.
 3. Informacje na temat przebiegu Programu Organizator zamieści w Serwisie. Do komunikowania się z Uczestnikami mogą także zostać użyte poczta tradycyjna, numery telefoniczne i adresy mailowe, które zostały Organizatorowi udostępnione przez Uczestników.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2022 r.
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Karty Klienta Lewiatan
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość